کوتلای کارامان

Email: kutlay.karaman@anadolusaglik.org

 تحصیلات و تجربه کاری

دانشکده پزشکی دانشگاه حاجت تپه

دانشکده پزشکی دانشگاه استانبول

بیمارستان فلورانس نایتلگل استانبول

 

زمینه های پزشکی و فعالیت

مداخلات رادیولوژی

تصویربرداری نورو رادیولوژی

عضو انجمن رادیولوژی ترکیه

عضو انجمن ترکیه

تصویربرداری قلب و عروق و عضو انجمن رادیولوژی

 

تحقیقات و انتشارات

22 عدد مقالات ملی و بین المللی ، 33  ارائه

ویدیو