کایهان انگین

Email: kayihan.engin@anadolusaglik.org

2تحصیلات و تجربه کاری

دانشگاه اولوداغ دانشکده پزشکی

موسسه ملی سرطان

بیمارستان دانشگاه توماس جفرسون

 

زمینه های پزشکی و فعالیت

هیپرترمی

اپیدمیولوژی سرطان

زیست شناسی اشعه

آموزش عمومی سرطان

عضویت در9  بنیاد بین المللی و 7 بنیاد ملی

 

 

تحقیقات و انتشارات

بیش از 100 انتشار مقالات در مجلات بین المللی

5 جایزه ملی و بین المللی

ویرایشگر در5 کتاب در زمینه سرطان

ویدیو