فاتح آقالار

Email: fatih.agalar@anadolusaglik.org

تحصیلات و تجربه کاری

دانشکده پزشکی دانشگاه آنکارا

دانشکده پزشکی دانشگاه حاجت تپه

دانشکده پزشکی دانشگاه سلیمان دمیرل

آنکارا (اس اس کی) بیمارستان آموزش و تحقیقاتی

مدیرکل دانشکده پزشکی دانشگاه قیریقلعه

 

زمینه های پزشکی و فعالیت

جراحی انکولوژی

کم تهاجمی و جراحی لاپاروسکوپی

جراحی رباتیک

عمل جراحی دستگاه معده و روده ، روده بزرگ، روده بزرگ، رکتوم و مقعد

بازسازی دیوارشکم – جراحی بافت نرم

گواهینامه جراحی عمومی و تأیید اعتبار

اروپا انجمن جراحی اروپا (جراحی عمومی احشایی) (2012 -)

انجمن جراحی ترکیه (2000-2010)، تأیید مجدد(2012-2022)

جراحی رباتیک (2013)

انجمن پزشکی عضویت و مسئولیت های اداری

عضو کالج جراحان آمریکایی

بنیاد ییکولوپاتولوژی اروپا

ای یو آر ای ام ای (اوراسیا ماستولوژی)

بنیاد جراحی ترکیه ، عضو انجمن آموزش و مدرک صلاحیت جراحی

انجمن جراحی ترکیه (هیئت مدیره، 2010-)

عضو انجمن جراحی ترکیه ،  بیماری های روده بزرگ و مقعد

انجمن عفونت بیمارستان (ترکیه)

عضو انجمن طب داخلی  وعلم مراقبت های ویژه جراحی ترکیه (مدیریت آموزشو انجمن 2012-)

عضو انجمن هیات مدیره جراحی بیماری های عفونی(ترکیه)

 

تحقیقات و انتشارات

بیش از 200 سخنرانیها و نشریات ملی و بین المللی

به عنوان حاکم  و سردبیر چندین کتاب و مجلات

6 جوایز ملی تحقیقاتی بین المللی

ویدیو